Integritetspolicy

Introduktion

På Axxiom nedan kallat bolaget, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Axxiom AB, 556637-1828, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar enbart in de uppgifter du själv väljer att lämna till oss och I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i länder utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan t.ex. använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att registrera dig som kontaktperson
  • För att kunna komma i kontakt med dig för eventuella framtida samarbete, anställning eller leverans av våra tjänster och kompetenser

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade, såvida det inte föreligger annan rättslig förpliktelse som hindrar oss från att radera uppgifterna. Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:

  • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
  • Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
  • Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
  • Få sina uppgifter raderade om inte annan rättslig förpliktelse motsäger detta.
  • Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan part. Detta kallas dataportabilitet.
  • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan hanteras av tredje part för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster. Tredje part kan vara företag som är involverade i drift och underhåll av våra IT-system, det kan även vara företag som t.ex. bistår oss i samband med rekryteringar eller anordnande av event.

De leverantörer som får del av dina personuppgifter för vår räkning skall ha undertecknat ett avtal, som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner om hur uppgifterna skall hanteras. Detta kallas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi vidarebefordrar inte, säljer inte och byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vad är kakor och hur använder vi dem?

På vissa delar av vår webbplats används kakor för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner, exempelvis möjlighet att spara lösenord. En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om kakor och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

Axxiom AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Telefon: +46 (8) 121 470 12

E-post: info@axxiom.se

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 556637-1828